Je bent momenteel niet aangemeld. Contacteer onsMethodesite
login

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Eigendom en wijziging Website

De Website www.cecilia.be (hierna "de Website") alsook alle mogelijke sub-domeinen van deze Website worden beheerd door - en zijn eigendom van - Die Keure NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 ("Die Keure").

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich steeds richten tot Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.

Die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website volledig en onherroepelijk aanvaardt. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gelden zodoende zowel voor de loutere bezoeker van de Website (zonder in te loggen) als voor de deelnemers op het digitale onderwijsplatform waar men, na registratie en het aanmaken van een persoonlijke account, onder een gebruikersnaam actief kan zijn.

Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.

Die Keure wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse Internetgebruik van hun kinderen. Die Keure stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de Website en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen. Daarom zal het voor minderjarigen slechts mogelijk zijn gebruik te maken van de verschillende leer- en speelmogelijkheden nadat hun ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) de uitnodiging tot registratie aanvaarden. Die Keure nodigen de ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) uit om ook na deze aanvaarding steeds een oogje in het zeil te houden telkens wanneer de minderjarigen gebruik maken van de Website alsook het Internet in het algemeen.

Artikel 2 - Voorwerp

De Website vormt een zogenaamd onderwijsplatform waarin er een digitale leeromgeving wordt gecreëerd waarin zowel leerlingen, ouders als leerkrachten zich terugvinden (hierna ook "Platform"). Verschillende doelgroepen krijgen binnen het Platform toegang tot verschillende delen van de Website. Op heden zijn de verschillende doelgroepen: minderjarige kinderen uit het lager onderwijs, ouders (of bevoegde meerderjarigen) en leerkrachten.

Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen waaronder zogenaamde bots.

Die Keure behoudt zich eveneens het recht voor om geregistreerde gebruikers ten allen tijde de toegang tot de Website te weigeren en, indien toepasselijk, accounts definitief te verwijderen indien de gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van de Website dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden. Een "onaanvaardbaar gebruik" van de Website is onder andere, doch niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die:

 • kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
 • het risico lopen als "laster en eerroof" te worden beschouwd of smaad beogen;
 • als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd;
 • op eender welke manier de rechten van Die Keure – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken;
 • hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via de Website;
 • op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz..

Artikel 3 - Registratie en gebruik Website

Naast de verplichte aanvaarding van Die Keure’s Privacyverklaring (zie hieronder artikel 6) zullen de gebruikers van de Website hun registratie slechts kunnen afsluiten indien zij zich akkoord verklaren met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het afronden, op een geldige en correcte manier, van de registratie van een gebruiker op het Platform (bijvoorbeeld: het aanmaken van een uniek wachtwoord, de verantwoordelijkheid van de gebruikers omtrent de geheimhouding van hun gegevens, het aanmaken van een unieke gebruikersnaam en avatar, enz.) wordt verwezen naar de FAQ.

Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen slechts ten volle gebruik maken van de Website door bij de registratie en het aanmaken van een persoonlijke account een e-mailadres op te geven van een ouder respectievelijk een bevoegde meerderjarige.

Slechts nadat de ouder respectievelijk de bevoegde meerderjarige per e-mail bevestigt dat hij of zij aan zijn of haar minderjarig kind de toelating geeft om de Website ten volle te gebruiken, zal het account van het minderjarige kind toegang geven tot het Platform.

Minderjarige kinderen zullen verschillende activiteiten kunnen verrichten op het Platform, waaronder:

 • Het aanmaken van een avatar (fictieve weergave van zichzelf a.d.h.v. zelf samen te stellen tekenfiguur binnen het Platform);
 • Zich koppelen aan hun respectievelijke leerkracht en/of klas via een verkregen code;
 • (Vooraf vastgelegde) dialogen voeren met spelletjespersonages;
 • Het winnen van de virtuele munteenheid "Kwetons" door het maken van oefeningen (zie onderdeel "Repetitia"). Eveneens door het volgen van videostreams genaamd "webjuf-lessen" (zie onderdeel "Educa") beiden geactiveerd door de ouder; en het maken van huistaken dewelke digitaal werden voorbereid door de leerkracht;
 • Bij het onderdeel "Ad Valvas" in "Initia" vaststellen welke huistaken reeds gemaakt werden of nog open staan; bij het onderdeel "Rugzak" nagaan hoeveel "Kwetons" en opgeraapte game items er reeds verzameld werden.
 • Het eenvoudigweg ronddwalen door de verschillende gangen en paden die het Platform rijk is en zich laten verrassen door de avonturen die de personages kunnen beleven. Voor een algemeen overzicht van het Platform kan men zich steeds tot het onderdeel "Kaart" (eveneens bekend als (Telepolser") begeven.

De verdiende Kwetons kunnen door de minderjarige kinderen aangewend worden om op het Platform virtuele aankopen te verrichten, waaronder:

 • Het spelen van spelletjes (zie onderdeel "Arcadia");
 • Het kopen van kleertjes voor hun gepersonaliseerde avatar, alsook het bestellen van een nieuwe haarsnit, het veranderen van de kleuren van hun kledij of het aanschaffen van nieuwe schoenen (zie onderdeel "Kleedkamer" in "Initia");
 • Ook het ontsluiten van een kleurplaat die nadien kan afgedrukt worden (zie onderdeel "Schilderswezen" in "Initia").

Het hierboven opgesomde gamma aan activiteiten kan door Die Keure ten allen tijde en zonder opgave van reden eenzijdig gewijzigd worden zonder dat de gebruikers van de Website hiertegen in beroep kunnen gaan.

Tenslotte beschikt Die Keure over de exclusieve bevoegdheid aangaande de uitgave, toekenning, behandeling enz. van de Kwetons alsook de virtuele aankopen die hiermee mogelijkerwijze kunnen worden verricht. In geval van een geschil hieromtrent zal Die Keure naar alle redelijkheid een beslissing nemen, dewelke onaanvechtbaar en definitief is.

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen)

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) kunnen zich samen met hun kind of na uitnodiging van hun kind registreren op de Website, waarbij tevens een persoonlijke account dient te worden aangemaakt. Per account van een ouder (en/of bevoegde meerderjarigen) kunnen maximaal zes (6) minderjarigen of kinderen worden aangesloten.

Per account van een minderjarig kind kunnen maximaal vijf (5) bevoegde meerderjarigen (bijvoorbeeld: ouders, grootouders, voogd) worden aangesloten.

In geval van een geschil tussen verschillende meerderjarigen die zouden gekoppeld zijn aan eenzelfde account van een minderjarig kind, zal enkel Die Keure beschikken over de bevoegdheid om meerderjarigen tijdelijk of definitief los te koppelen van het desbetreffende account van een minderjarig kind. Genomen beslissingen dienaangaande zijn definitief en onaanvechtbaar.

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) beschikken na succesvolle registratie (en aanmaken van account) onder andere over de volgende informatie:

 • Een overzicht van de minderjarige kinderen die aan zijn of haar account is gekoppeld;
 • Een overzicht van de huistaken de het minderjarig kind heeft ontvangen en, indien van toepassing, door het minderjarige kind werden gemaakt;
 • Een overzicht van de pogingen en scores van alle huistaken, de los gemaakte oefeningen alsook de voortgang van de "webjuf-lessen". Daarnaast kan ook de voortgang van het minderjarige kind in de spelletjeswereld opgevolgd worden;
 • Statistieken over alle voorgaande informatie (op aanvraag).
 • Een overzicht van de andere meerderjarigen (enkel naam en voornaam) die aan het account van de minderjarige kinderen zijn gekoppeld.

Leerkrachten

Leerkrachten kunnen zich eveneens in deze hoedanigheid registreren en een persoonlijke account aanmaken op de Website. In deze doelgroep begrepen zijn eveneens erkende specialisten uit het onderwijssysteem.

Vanaf het moment dat het minderjarige kind zich via een verkregen code heeft gekoppeld aan hun respectievelijke leerkracht en/of klas zal de leerkracht het respectievelijke minderjarige kind terugvinden in een klasoverzicht.

Leerkrachten kunnen (huis-)taken op het Platform ter beschikking te stellen van de kinderen en er wordt hen volgende informatie ter beschikking gesteld: scores van de opgegeven oefeningen, aantal pogingen en statistieken.

Bepaalde informatie zal de leerkrachten niet ter beschikking worden gesteld, hieronder de duur van de spelletjes en/of oefeningen gespeeld en/of gemaakt door de kinderen, het tijdstip waarop het kind spelletjes en/of oefeningen speelde/maakte enz.

Artikel 4 - Intellectuele Eigendom

Alle bestanddelen van de Website (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, avatars, logo's, muziekjes, de ingesproken stemmen, foto’s, tekeningen, oefeningen, spelletjes, beeld, geluid, databanken, benamingen, beschrijvingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Die Keure of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Die Keure.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Die Keure waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Die Keure zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website terug te vinden is, waaronder teksten, oefeningen, spelletjes, foto’s, geluid, data enz.

Die Keure is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

Die Keure is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website.

Alvorens toegang te verkrijgen tot het Platform dienen de gebruikers een bepaalde software te installeren (Unity Web Player). Deze software voldoet aan alle gangbare normen en standaarden inzake veilige en betrouwbare software. Die Keure is daarom niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is Die Keure niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website.

Die Keure is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Die Keure kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet Die Keure zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Die Keure kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van - de Website.

De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Website meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Website meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart Die Keure volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website werd geplaatst.

Overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijke Wetboek dienen ouders te allen tijde in te staan voor de daden (en eventuele veroorzaakte schade) van hun kinderen. Dit geldt eveneens voor elk gebruik door een minderjarig kind van de Website. In geval van enige vorm van schade berokkend door het gebruik, door een minderjarig kind, op de Website zal Die Keure gerechtigd zijn de ouders (of bevoegde meerderjarigen) die toegestemd hebben met de registratie van het kind in kwestie, in rechte aan te spreken.

Artikel 6 - Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Die Keure zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Die Keure de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

Net zoals deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zak ook de boven vermelde Privacyverklaring dienen aanvaard te worden door de gebruikers van de Website alvorens via hun persoonlijke account ten volle toegang te krijgen tot het Platform.

Artikel 7 - Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door Die Keure van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

Artikel 8 - Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 9 - Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.