Je bent momenteel niet aangemeld. Contacteer onsMethodesite
login

Privacy

Inleiding

In dit document worden er meer details gegeven over de manier waarop er met ‘persoonsgegevens’ wordt omgegaan. Ofwel bewust, ofwel onbewust geef je als gebruiker van CECILIA steeds gegevens vrij (van jezelf of van anderen) die ons toelaten om jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit effectief doen of niet. Bepaalde informatie is al een persoonsgegeven zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen deze informatie en jou.

Die Keure, de organisatie achter CECILIA, hecht een groot belang aan de wijze waarop er met jouw persoonsgegevens en die van anderen omgesprongen wordt. Ook de wetgever onderstreept het belang hiervan, en heeft een aantal verplichtingen hieromtrent neergeschreven in de ‘Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (ook gekend als ‘GDPR’). In het onderstaande document komen de verschillende aspecten aan bod die deel uitmaken van deze verordening.

Die Keure, de organisatie achter CECILIA is de volgende onderneming:
Die Keure NV
Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
België
BTW 0405.108.325

Indien je als bezoeker gebruik maakt van CECILIA en indien je besluit jezelf en/of leerlingen en leerkrachten te registreren of ervoor kiest gegevens op CECILIA mee te delen, verklaar je jezelf akkoord met het gebruik van de door jou opgegeven gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Als die Keure deze verklaring wijzigt nadat je die eerder goedkeurde, dan zal die Keure er alles aan doen om je die wijziging ook te laten weten. Wanneer je na de wijziging inlogt zal je via een banner of via een pop-up, op de hoogte gebracht worden van de nieuwe verklaring. Op dat moment zal je mogelijks verplicht zijn om eerst de nieuwe verklaring door te lezen en een goedkeuring te geven, voordat je verder kan werken op CECILIA.

Die Keure wil graag benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders (en/of bevoegde meerderjarigen zoals leerkrachten) mogelijks worden geconfronteerd bij het hedendaagse internetgebruik van minderjarige kinderen/ respectievelijk leerlingen. Die Keure stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke Internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van CECILIA en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van deze minderjarigen.

Het verzamelen van gegevens en bijhorende goedkeuringen

Indien in deze verklaring gesproken wordt over ‘gegevens’ kan dit zowel over gegevens gaan van meerderjarigen (leerkrachten) als van minderjarigen (leerlingen).

Wat de minderjarige kinderen betreft (kinderen uit het basisonderwijs) zijn ouders en bevoegde meerderjarigen aansprakelijk voor de handelingen van minderjarige kinderen/leerlingen. Gezien de leeftijd van de kinderen en gezien de voorziene wetgeving is het niet aan de kinderen om toelating te geven voor het gebruik van Cecilia, maar wel aan de mensen die aansprakelijk zijn voor hun handelingen (de ouders).

Hoe gaat die Keure om met de goedkeuring van ouders als de ouders zelf niet met CECILIA werken?

De verantwoordelijkheid om kinderen te registreren in klassen, ligt in handen van een administrator binnen een school. Kinderen kunnen nooit zelf een profiel maken en op deze manier ook nooit zelf persoonsgegevens achterlaten.

De administrator zal dit enkel doen wanneer de ouders een goedkeuring gegeven hebben. De school als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens neemt hiervoor de nodige actie.

Die Keure gaat ervan uit dat de goedkeuring door de ouders het best via het schoolreglement gegeven wordt. Ouders moeten dus expliciet aanduiden dat zij akkoord gaan met het gebruik van CECILIA (en het bewaren van persoonsgegevens door die Keure via CECILIA) door hun kinderen. Het is uiteraard aan de school om op een alternatieve wijze goedkeuring te vragen aan de ouders.

Indien de school geen goedkeuring van ouders heeft kan de administrator altijd beslissen om de gegevens te anonimiseren. In dat geval geeft de administrator het kind een pseudoniem ipv de echte naam.

Over welke persoonsgegevens gaat het eigenlijk?

Die Keure verzamelt via CECILIA persoonsgegevens. Die Keure zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig voor haar opdracht t.a.v. de scholen. In het kader van deze opdracht zal Die Keure de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam van alle gebruikers wordt opgeslagen en verwerkt om tot een efficiënt gebruik van Cecilia te komen. Zo kunnen leerkrachten de resultaten per leerling bekijken en kunnen zij differentiëren bij het toekennen van oefeningen.
 • IP adres wordt opgeslagen en verwerkt voor rapporteringsdoeleinden.
 • Email-adres van leerkrachten wordt opgeslagen voor inhoudelijke ondersteuning (leerkrachten kunnen een lijst ontvangen met resultaten op hun emailadres), voor directe marketing, en voor het beheer van de account.

Die Keure verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over personen (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen).

De school als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Aangezien de school verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in Cecilia (zowel leerkrachten als leerlingen) is het ook aan de school om de gebruikers correct te informeren over het gebruiken van deze hun persoonsgegevens. Eventuele uitoefeningen van rechten (bijvoorbeeld om gewist te worden als gebruiker) dienen gericht te zijn aan de school, aangezien het de school is die de gegevens registreert en onderhoudt.

Die Keure als verwerker van persoonsgegevens op eigen initiatief

Die Keure zal persoonsgegevens op eigen initiatief steeds zo weinig mogelijk gebruiken, en zal altijd duidelijk zijn wanneer ze dit wel doet. De reden om persoonsgegevens als niet-verantwoordelijke voor de verwerking toch te gebruiken heeft te maken met directe marketing, met de goede technische en inhoudelijke werking van het systeem, alsook met veiligheid (bijvoorbeeld de detectie van fraude).

Meer bepaald kunnen persoonsgegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens) van leerkrachten;
 • directe marketing waaronder het verzenden van minstens één nieuwsbrief met productgerelateerde informatie (iedereen kan zich altijd uitschrijven bij het ontvangen van een nieuwsbrief, vanaf dan zal ons systeem geen nieuwe brieven meer sturen tenzij iemand zich opnieuw inschrijft). Dit geldt enkel voor volwassenen. Die Keure zal nooit zich nooit rechtstreeks naar kinderen richten voor directe marketing;
 • het verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van CECILIA;
 • algemene monitoring van de acties ondernomen op het onderwijsplatform door de verschillende gebruikers (leerlingen en leerkrachten);
 • een betere afstemming van CECILIA op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan en
 • het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
 • Het detecteren van fraude.
 • Het melden van een data-lek.

Opslag en bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruikers worden bewaard via een hosting oplossing van een externe Belgische leverancier (Combell). Via up to date beveiligingsmechanismen worden deze gegevens beveiligd zodat er optimale bescherming is naar mogelijke datalekken toe.

Indien je meer informatie wil over onze overeenkomst met Combell hieromtrent, neem dan contact op via help@cecilia.be

Het doorgeven van persoonsgegevens aan sub-verwerkers.

Die Keure zal geen gegevens met derden delen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van Die Keure of de door die Keure ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op CECILIA te respecteren.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonsgegevens door die Keure worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Voor specifieke verklaringen van derde partijen verwijzen we naar de verklaringen van onderstaande gekende partijen. Deze lijst kan toekomstig nog aangepast worden:

Integratie met Google Analytics

Log-informatie worden doorgegeven en verwerkt door Google Analytics voor analytische doeleinden (bijv. om het bezoek aan de website op te volgen (daluren, piekmomenten,..). Met log-informatie bedoelen we informatie zoals ‘tijdstip’ en ‘IP-adres’. Ook locatiegegevens worden doorgegeven, zodat jouw vermoedelijke locatie op een kaart kan worden weergegeven. Ook informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware en software informatie wordt gebruikt om het gebruik van Cecilia te monitoren.

Google Analytics : https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Integratie met Keen.IO

Om het gebruik van Cecilia in de gaten te houden maakt die Keure gebruik van een service genaamd Keen.IO. Via Keen.IO maakt die Keure rapporten die intern gebruikt worden om de kwaliteit van onze producten te verbeteren, alsook om fraude op te sporen. De Keen.IO services worden gebruikt voor direct marketing, daarom worden gegevens van leerkrachten op niet-anonieme basis opgeslagen. Aangezien direct marketing niet van toepassing is op leerlingen worden deze gegevens op anonieme wijze opgeslagen.

https://keen.io/privacy-policy/

Goede technische werking

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van CECILIA en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen CECILIA, is het mogelijk dat die Keure of die Keure’s service providers zogenaamde cookies zullen gebruiken. Die Keure maakt gebruik van de volgende cookies:

 • authenticatie cookies
 • load balancing sessie cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op CECILIA gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring voor CECILIA-bezoeker).

Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde websites te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Die Keure kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan Die Keure’s webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van CECILIA te analyseren en om ervoor te zorgen dat CECILIA functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen.

Die Keure voorziet in een banner bij het eerste bezoek van de website waarin toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Noch de cookies noch de web beacons gebruikt op CECILIA verzamelen de naam of het e-mailadres van de bezoeker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van CECILIA, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

Wat zijn jouw rechten als gebruiker?

De school is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in Cecilia. Om rechten mbt deze persoonsgegevens uit te oefenen die je je eigen school te contacteren. De administrator kan de persoonsgegevens aanpassen. Als iets niet duidelijk is, neem dan zeker even contact op met onze helpdesk via Help@cecilia.be.

Rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Die Keure zal er op toezien dat de gegevens verwerking gebeurd op basis van het gezond verstand (doeltreffend, niet overmatig).

De persoonsgegevens zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig. Zolang je account actief is zullen we de persoonsgegevens bijhouden.

Die Keure heeft naar haar mening voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn zo goed mogelijk gereduceerd. Dit betekent helaas niet dat alle risico’s uitgesloten kunnen worden. Bij een inbreuk op de wettelijk toegestane verwerkingen in CECILIA, zal die Keure onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade tot een minimum te beperken en het misbruik zo snel mogelijk rapporteren.

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als gebruiker ten alle tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 1) die Keure je persoonsgegevens verwerkt op basis van een legitiem doel (en die Keure de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als gebruiker ook een verbod van de verwerking eisen.

Verder kan je als gebruiker in bepaalde gevallen zoals bepaald door de wet ook de gegevensoverdracht eisen van de persoonsgegevens die je aan die Keure hebt verstrekt. Die Keure verbindt zich ertoe je deze persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm mee te delen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via Help@cecilia.be. Mogelijks zal die Keure jou als gebruiker doorverwijzen naar de school als verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Die Keure engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden.

Jij als gebruiker hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden indien de nodige aanpassingen niet door jou binnen je gebruikersregistratie of profiel gemaakt kunnen worden.

Als gebruiker kan je je rechten uitoefenen door ons te contacteren via help@cecilia.be. Mogelijks vragen wij jou als gebruiker om de school als verantwoordelijke van de verwerking te contacteren.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie

Je hebt als gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).